- آخرین اخبــار
- گالری
- آخرین یادداشت
شهر، بدون هنرشهری مرده است !نگاهی به تجربه سیدنی در هنر شهری {نوشته محسن سراجی}

شهرهای بزرگی که در طول تاریخ ظهور کرده اند در میادین و دیگر مکان های عمومی خود دارای مجموعه ای از بناهای یادبود،فواره ها و دیگر آثار هنری بوده اند.بیشتر