- آخرین اخبــار
- گالری
گالری رضوان
Alternate Text

گالری رضوان

گالری فرزاد
Alternate Text

1

گالری ارغوان
Alternate Text

گالری ارغوان

گالری فردوسی
Alternate Text

گالری فردوسی

گالری سلطانعلی مشهدی
Alternate Text

گالری سلطانعلی مشهدی

گالری ترمه چی
Alternate Text

گالری ترمه چی

گالری آسمان
Alternate Text

گالری آسمان

گالری آذرنور
Alternate Text

گالری آذرنور

گالری سروش
Alternate Text

گالری سروش

گالری بهار
Alternate Text

گالری بهار

گالری بخارا
Alternate Text

گالری بخارا

گالری میرک
Alternate Text

گالری میرک

- آخرین یادداشت
لزوم تدوین سند راهبردی برای زیباسازی شهر

علی رغم شکل گیری نهادهای تخصصی در شهرها که وظیفه مدیریت و راهبری جریان های هنر شهری را به عهده دارند، تا کنون شاهد تدوین سند راهبردی بلند مدتی به منظور مدیریت این گونه جریان ها نبوده ایم.بیشتر