17 اردیبهشت 1399 15:50

تاثیر کرونا بر هنر شهری

از زمان‌های قدیم تا به امروز شیوع بیماری‌های مسری باعث ایجاد تحولاتی عظیم در شهرسازی شده است.


بسیاری از مؤلفه‌های توسعه‌ای شهرها نظیر لزوم ایجاد سیستم‌های بهداشتی در نتیجه گسترش یک بیماری فراگیر مانند وبا در قرن نوزدهم شکل گرفته است و ایجاد برخی امکانات شهری به دلیل واکنش‌های کنترلی نسبت به بیماری‌ها بوده است.
از زمان‌های قدیم تا به امروز شیوع بیماری‌های مسری باعث ایجاد تحولاتی عظیم در شهرسازی شده است.
از نظر بسیاری از برنامه‌ریزان شهری میزان امکانات بهداشت عمومی و چگونگی طراحی شهری نقش مهمی در کنترل یا گسترش یک بیماری واگیردار ایفا می‌کند و به طور متقابل شیوع یک بیماری فراگیر معماران و طراحان شهری را به سمت ایجاد تغییراتی در طراحی شهری برای مقابله با آن سوق می‌دهد.
بسیاری از برنامه‌ریزان شهری سعی می‌کنند رابطه بین طراحی شهری و میزان گسترش این ویروس را بیابند در حالی که بسیاری از دانشمندان در حال کشف واکسن این بیماری هستند.

موضوع هنرهاي شهري، از مباحث نوين در حوزه نظری و عملی شهرسازي است که زمین ههای شک لگیری آن
در ادبيات معاصر به ده ههای 1950 تا 1960 برم یگردد. اين عنوان با اصطلاحاتي مانند Public Art )هنر عمومي
يا هنر همگاني(، Urban Art )هنر شهري(، Street Art )هنر خياباني( شناخته شده که با وجود تفاو تهايي در
محتواي اين اصطلاحات، در يک نگاه مشترک به پیدایش هنر در عرص ههای عمومي شهر تکيه داشته و گستره
زیادی از هنرهايي را که ظرفيت عمومی شدن دارند را در اين زمينه موردبررسی قرار م یدهد. در ادبيات شهرسازي
معاصر، اصطلاح هنر عمومي بيشتر ب هکار رفته است که ب هنوعی م یتوان آن را هنر در عرص ههای عمومي شهري
دانست.
علاوه بر تحولات مفهومي در محتواي هنر شهري که به طور عمده توسط متخصصان هنري انجام شد، در
بعد طراحي شهري دو مفهوم ارتقای کيفيت فضاهاي شهري و بازآفريني فرهنگ مبنا تأثیر بسزايي در شک لگیری
و حضور هنر در شهر داشت هاند. در هر دو مفهوم، هنر به دليل پتانسيل و غناي ذاتي می تواند نقشي پررنگ در
ارتقای کیفیت هایی مانند سرزندگي شهري داشته و زمينه پیدایش ابعاد فرهنگ در فضاي شهري را فراهم آورد؛
نوروز، چهره فضاهاي عمومي شهر
تهران با حضور هنرهاي شهري رنگي جديد به خود م یگیرد. مبتني بر نگاه جامع به هنر شهري به عنوان يک
عامل اثرگذار بر کيفيت فضاهاي عمومي شهري در يک نگاه اوليه م یتوان مسائل حوزه هنر شهري در تهران را
در حوز ههای زير بررسی کرد:
• •فراوانی هنرهاي شهري تهران ب هطور عمده در دو گونه المان ها و دیوارنگار یها بوده و به تنوع گون ههای
ديگر هنر شهري نیاز است؛
• •هنرهاي شهري تهران ب هطور عمده مناسبتي و موقت هستند و حضور هنر در فرآيند طراحي فضاهاي
عمومي شهري کمرنگ است؛
• • در بررسي نمون ههای اجراشده هنر شهري تهران، در موارد زیادی، مکا نیابی هنرهاي شهري با توجه به
ماهيت فضاهاي شهري نياز به بازنگري و توجه بيشتر دارد؛
• •تناسب مفهومي هنر شهري با زمينه فضا، چالشي است که در پاره ای از هنرهاي شهري تهران مشاهده
م یشود؛
• •به طورکلی به دليل کمبود فضاهاي پياده مدار شهري، بخش زیادی از هنرهاي شهري تهران در بزرگرا هها
و حاشيه معابر سواره شکل گرفته است؛
• • سازوکار اجراي هنرهاي شهري که لازم است با دعوت عمومي از هنرمندان شکل بگيرد، در تهران جايگاه
روشني ندارد؛
• •ب هطورکلی در يک مسئله شناسي کلان م یتوان گفت که کلا نشهری مانند تهران، به سندي جامع در حوزه
هنر شهري در ارتباط با ديگر سندهاي توسعه شهري نیاز دارد.
امروزه در بسياري از شهرهاي دنيا، تمايل فزاینده ای به کاربرد هنرهاي شهري در فضاي شهري ب هوجود آمده
است اما در شهرهايي که مديريت و برنامه ریزی شهري یکپارچ هتری وجود دارد، کاربرد هنرهاي شهري هدفمند
بوده و اسناد ويژه در حوزه هنر شهري تدوين م یشود. استفاده مناسب و هدفمند هنرهاي شهري به وسیله رو شهای
زير م یتواند موجب ارتقای کيفيت فضاهاي شهري و تقويت بعد اجتماعي- فرهنگي فضاي شهري شود:
• •افزايش جذابيت دیداری و غناي حسي
• •افزايش سرزندگي و حضورپذيري در فضاي شهري
• •افزايش شادي و نشاط شهروندان
• •زنده کردن خاطرات جمعي شهروندان از فضاي شهري
• •تعريف هويت خاص و جديد براي فضا
• •ايجاد حس تعلق نسبت به فضا
• •افزايش حس ه مبستگي و غرور شهروندي
• •افزايش مشارکت و ارتقای حس مسئولیت پذیری شهروندان
• •شرکت در فرآيند بازآفريني فرهنگ مبنا
• •تقويت تشخیص و چهره ملي و بی نالمللی فضاي شهري
• •جذب سرمايه به فضاي شهري با جذب گردشگر
• •ارتقای پايداري فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي فضاي شهري
موارد بالا ب هصورت نکت هوار و جداگانه از يکديگر بيان شد هاند اما بسيار پيوسته به يکديگر و در تعامل متقابل
باهم قرار دارند؛ ب هگونه ای که تلاش در بهبود هريک از شاخ صها بر ارتقای ساير آ نها و افزایش کيفيت کلي فضاي
شهري تأثیر م یگذارد و هنر شهري می تواند نقشي مهم و اثرگذار در اين زمينه داشته باشد.


مطالب مرتبط