12 مرداد 1398 14:32

شش دلیل برای عملکرد غیرقانونی و غیر حرفه ای گالری روند در انتشار فراخوان اخیر

لازم است از ایده هایی که بدنبال تفکردرهنر هستند حمایت کرد،مخصوصا در مورد ویژه ای چون طراحی معاصر به شکل فراخوان و نمایشگاه ازطرف گالری روند مشهد.اما اگر هر رویدادی به شکل غلط یا شُبهه برانگیز اجرا گردد نه تنها اثرمثبت خودرا از دست داده، بلکه میتواند بعنوان یک بدعت غلط در جامعه هنری رایج گردد!

لازم است از ایده هایی که بدنبال تفکردرهنر هستند حمایت کرد،مخصوصا در مورد ویژه ای چون طراحی معاصر به شکل فراخوان و نمایشگاه ازطرف گالری روند مشهد.اما اگر هر رویدادی به شکل غلط یا شُبهه برانگیز اجرا گردد نه تنها اثرمثبت خودرا از دست داده، بلکه میتواند بعنوان یک بدعت غلط در جامعه هنری رایج گردد!
لذا بصورت تخصصی فراخوان روند را آسیب شناسی می کنیم:
 
۱-چون در متن فراخوان از کلمه (نمایشگاه طراحی) هم نام برده شده، لذا تمامی قوانین نمایشگاهها هم درآن مستتر ولازم اجرا است.
 
۲-براساس قانون جدیدنگارخانه ها که شامل این نمایشگاه هم میشود، گالریها حق دریافت هزینه ورودی را نداشته و فقط میتوانند سی درصداز فروش آثار را دریافت نمایند!!
 
۳-به راحتی میتوان براساس محاسبه آماری ساده  به حداقل فرآیندمالی این فراخوان دست یافت:
اگر حداقل پنجاه نفر حداقل تصویر یک اثربرای گالری ارسال کنند، گالری بدون کوچکترین هزینه ای در بدو امر به مبلغ هفتصدوپنجاه هزارتومان نقددست خواهد یافت!!!
واگر حداقل بیست و پنج نفراز این تعدادپذیرفته شوند،مجدداًگالری به مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه هزارتومان نقددست پیدا میکند(بدون اینکه حتی اثری را قاب کند!)!!
وبنابر جمع موارد بالا، بطور کلی تا اینجا مبلغ دومیلیون تومان عاید گالری میشود!!! که در صورت افزایش تعداد آثار ارسالی از طرف هرفرد(تاشش اثر) و تعداد پذیرفته شدگان برای شرکت، این مبلغ به چندین برابرافزایش خواهدیافت!!
 
۴- در متن فراخوان (جایزه نقدی) ذکرشده که کاملاشرایط آن برخلاف تعریف جایزه میباشد،چراکه درقبال یک میلیون تومان، اثر هنرمند خریداری و گالری مالک اثر میشود وجایزه ای درکارنیست!!!
(برای توجیه عموم ذکر گردیده ،آثار به مجموعه ای فاخر(چه نهادی این عنوان را به آن مجموعه اعطا نموده؟!!) وارد میشود!( البته فراموش نکنیم این اثر متعلق به گالری است و در مجموعه خود وارد میکند!!!!!)
 
۵- با توجه به موارد قبلی ،درصورت خرید دواثر بعنوان جایزه ،هزینه خریداین دواثر از مبلغ واریزی افراد شرکت کننده تامین شده و گالری هیچ هزینه اضافی را تقبل نکرده است !!!
 
۶-ممکن است جهت توجیه این مکانیسم بیزینسی! گالری محترم مواردی چون هزینه تبلیغات، پذیرایی ویا داوری را نیز عنوان کند،که ممکن است موجه دیده شود اما فراموش نکنیم که با ادعای گالری مبنی بر ایجاد یک فراخوان هنری(جهت تفکر و نمایش نگاه خلاق) به نام خودکاملا منافات داشته ونباید منّتی برسرهنرمندان بگذاردو هزینه اش را نیز هنرمندان بپردازند!!
در پایان لازم است یادآوری کنیم که هرتلاشی جهت ترقی و ارتقاء سطح هنرمشهد قابل ارزش است امانباید با نیّت دیگری از جمله انتفاع،ایجادرزومه ویا تبلیغات کاذب و غیرواقعی انجام شود! امیدواریم گالری روند و دیگر گالریها و کیوریتورهای محترم به نکات موجه و قانونی مطروحه توجه و اقدام فرمایند.

مطالب مرتبط

دیدگاه ها

- نظر دهید