19 دی 1397 11:57

دلایل عدم استقبال هنرمندان از فراخوان خانه بهار 98 !‎

در حالی که نزدیک به چهار روز از آخرین مهلت ارسال آثار هنرمندان به " فراخوان خانه بهار 98 " مشهد می گذرد هنوز هیچ خبری از تعداد آثار رسیده به دبیرخانه از سوی اداره هنری شهرداری مشهد منتشر نشده است . این در حالیست که شنیده ها حاکی از عدم استقبال هنرمندان از این رویداد نسبت به فراخوان سال گذشته است.

 در حالی که نزدیک به چهار روز از آخرین مهلت ارسال آثار هنرمندان به " فراخوان خانه بهار 98 " مشهد می گذرد هنوز هیچ خبری از تعداد آثار رسیده به دبیرخانه از سوی اداره هنری شهرداری مشهد منتشر نشده است . این در حالیست که شنیده ها حاکی از عدم استقبال هنرمندان از این رویداد نسبت به فراخوان سال گذشته است.
تغییر رویکرد سفارش آثار از طریق فراخوان عمومی به ترکیبی از فراخوان و پیشنهادات سفارشی ، تغییر مکانیزم تصمیم گیری مالی از شکل ستادی به صورت شرکت چند مظوره فرهنگی ، تکیه بر هنرمندان غیر بومی و گرایش به هنرمندان پایتخت نشین و عدم استفاده از همه ظرفیت های هنرمندان شهر را می تون از دلایل عدم استقبال هنرمندان از این رویداد شهری دانست .
 این در حالیست که شورای شهر و مدیریت جدید شهری از اولین روزهای فعالیتشان شعارمشارکت حداکثری هنرمندان در مدیریت و اجرای رویدادهای هنری شهر را پیش کشیدند!


مطالب مرتبط