4 تیر 1397 12:22

خانه ای که هنوز «صاحب خانه» خود را نشناخته است !؟

در حالی که بیش از یک سال از انتخاب اعضای شورای شهر می گذرد ، هنوز خانه هنرمندان و مدیریت امور هنری شهر با «سرپرست» اداره می شود.

خانه ای که هنوز «صاحب خانه» خود را نشناخته است ⁉️

در حالی که بیش از یک سال از انتخاب اعضای شورای شهر می گذرد ، هنوز خانه هنرمندان و مدیریت امور هنری شهر با «سرپرست» اداره می شود!!! 

این در حالی است که عملکرد مدیریت شهری در خصوص ارتباط با هنرمندان و مدیریت رویدادهای هنری سال گذشته با انتقادات فراوانی از سوی هنرمندان مواجه است!


مطالب مرتبط