1 شهریور 1394 11:12

سمیــه مــهریزی‌ثــا‌نی

دکترای پژوهش هنر

وبسایت : www.somayehmehrizi.com

سوابق تــــــــــــــحصیلی  

[۵]دکتری تخصصی، رشته پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، معدل ۱۹/۲۸، عنوان پایان‌نامه: «طراحی معیارهای ارزیـــا‌بی و ابزارهای سنجش مخاطب‌محور زیبایی‌شناسی صفحات وب (ارائه مدل برای سنجش صفحات وب ایران)»، درجه رساله عالی، ۱۳۹۲-۱۳۸۸.

[۴] کارشناسی‌ارشد ارتباط‌تصویری، دانشگاه الزهراء، تهران، معدل ۱۸/۷۵، عنوان پایان‌نامه: «کاربرد عکاسی ورتوگراف در اعلان»، پروژه عملی: «اعـلان‌‌هـا‌ی بازدارنده از مـــو‌اد تــــــو‌هــــــم‌زا و اعتیاد‌آور»، نمره پایان‌‌نامه ۲۰، ۱۳۸۷-۱۳۸۴.

[۳] کارشناسی ارتباط‌تصویری، دانشگاه الزهراء، تهران، معدل ۱۸/۶۳، عنوان پایان‌نامه: «تبلیغات جهت جلب توریست به یزد»، پروژه عملی: «طراحی اعلان جهت جلب توریست به یزد (بر پایه عکاسی)»، نـمره پایان‌‌نامه ۱۹/۲۵، ۱۳۸۴-۱۳۸۰.

[۲] کاردانی ارتباط‌ تصویری (گرافیک)، آموزشکده فنی و حرفه‌ای الزهراء، مشهد،معدل ۱۷/۶۹، عنوان پایان‌نامه: «مربع»، پروژه عملی: «طراحی نشان‌واره بر ساختار مربع»، نمره پایان‌‌نامه ۲۰، ۱۳۷۹-۱۳۷۷.

[۱] دیپلم ارتباط‌ تصویری (گرافیک)، هنرستان رضا عباسی، ‌مشهد، معدل ۱۷/۲۷، ۱۳۷۷-۱۳۷۴.

 

             جـــو‌ایز و افتـخارات  

 • انتخاب مقاله (Myths of Global Virtual Network (Based on Theory of Mythological Analysis Straussبه‌عنوانمقاله برتر، ارائه شده در کنفرانس بین‌الـمللی وب‌ پژوهی، دانشگاه فرهنگ و هنر، تهران، ایران، ۱۳۹۴.
 • دانش‌آموخته رتبه اول، مقطع دکتری، پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، با لوح تقدیر و جایزه، تهران، ایران،۱۳۹۲.
 • پذیرش بدون شرکت در آزمون کتبی (با استفاده از سهمیه برگزیدگان علمی نوع الف)، مقطع دکتری، ۱۳۸۸.
 • دانش‌آموخته رتبه اول، مقطع کارشناسی ارشد، ارتباط تصویری، دانشگاه الزهراء، ۱۳۸۷.
 • دانش‌آموخته مـمتاز، مقطع کارشناسی، ارتباط تصویری، دانشگاه الزهراء، ۱۳۸۴.
 • دانش‌آموز مـمتاز، مقطع هنرستان، ارتباط تصویری، هنرستان رضا عباسی، ۱۳۷۷.
 • عضو دانشجویان استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد، ‌۱۳۸۷-۱۳۸۴.
 • جایابی و موافقت دانشگاه با بورس تحصیلی خارج از کشور، جهت تحصیل در مقطع دکتری، رشته انیمیشن، دانشگاه الزهراء، ‌۱۳۸۷.
 • معرفی به بنیاد ملی نــخبگان توسط دانشگاه الزهرا، ۱۳۸۶.
 • پذیرش بدون شرکت در آزمون (با استفاده از سهمیه دانشجویان ممتاز)، مقطع کارشناسی ارشد، ۱۳۸۴.
 • عضو دانشجویان استعداد درخشان در مقاطع کارشناسی، ‌۱۳۸۴-۱۳۸۲.
 • تـحصیل هم‌زمان در رشته مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی، ۱۳۸۴-۱۳۸۱.
 • کسب رتبه دوم، رشته نقاشی پوستر سازی، سیزدهمین دوره مسابقات فرهنگی هنری دانش‌آموزی، ناحیه‌سه، یادواره احترام به قانون و استقرار امنیت در جامعه، مشهد، ایران، ۱۳۷۷.

 

               مقـــــا‌لات و پــــــژ‌وهش‌ها  

[۲۲]سمیه مهریزی‌ثانی، حسن محمودی، تبیین مبانی خلاقانه در جهت تداوم برند، کنفرانس ملی تبلیغات، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ۱۳۹۴.

[21] MehriziSani, S. “Change the Human Natures in the Biosphere Web (Under the proposed structure of Joseph Campbell)”, International Conference on Web Research (ICWR), Published in Abstracts, Tehran, Iran, 2015.

[20]MehriziSani, S. “The Role of Cultural Differences in Audience Interaction with Website (Case study Germany, Russia and China)”, International Conference on Web Research (ICWR), Published in Abstracts, Tehran, Iran, 2015.

[19] MehriziSani, S. “Myths of Global Virtual Network (Based on Theory of Mythological Analysis Strauss)”, International Conference on Web Research (ICWR), Published in Abstracts Tehran, Iran, 2015.

[۱۸]سمیه مهریزی‌ثانی، دکتر محمد خزایی، تکوین معیارهای زیبایی‌شناسی صفحات وب ایران، مجله‌ی علمی-پژوهشی هنرهای زیبا، دوره ۱۹، شماره۲، صفحات ۶۸-۵۷، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۹۳.

[17] MehriziSani, S., Khazaee, M. Afhami, R. “Renovation of Myths in the Worldwide Internet We”. Accepted for pubication in Seasonal Journal of International Scientific Research Journal in Humanities (English Language), Tarbiat Modaress University, Tehran, Iran, 2014.

[۱۶] سمیه مهریزی‌ثانی، دکتر حسنعلی پورمند، «تحلیل نشانه‌شناختی چهار گفتمان تبلیغاتی از دیدگاه همترازی (مطالعه‌ی روابط تقابلی برندهای کوکاکولا و پپسی، مک‌دونالد و برگرکینگ)»‌، نشریه علمی-ترویجی پژوهش هنر، سال چهارم، شماره هفتم، صفحات ۱۱۷-۱۰۷ ، اصفهان، ۱۳۹۳.

[۱۵] سمیه مهریزی‌ثانی، دکتر محمد خزایی، دکتر رضا افهمی، راهبردهای تبلیغاتی در جهت تداوم برند (مطالعه لوگوهای مناسبتی گوگل)، مجله‌ی علمی-پژوهش هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، دوره ۱۸، شماره۳، صفحات ۸۳-۷۵ ، تهران،۱۳۹۲.

[14] MehriziSani, S., Khazaee, M., Afhami, R., “Advertising Strategies in Brand Establishment”. Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, United States, 2013.

[13]MehriziSani, S., Khazaee, M., Afhami, R., “The Motif of Humanities in Talisman and its Reflection on the Contemporary Graphic of Iran (A Contrastive Analysis of Runic Works and Typography Posters by Reza Abdini in 1990s)”, Asian Conference on Arts and Humanities, Osaka, Japan, 2013.

[۱۲] سمیه مهریزی‌ثانی، دکتر زهرا رهبرنیا، «جایگاه تجریدگرایی در عکاسی [به انضمام روش‌های دست‌یابی به عکس‌های تجریدی]»، نشریه ماه هنر، شماره ۱۸۲، تهران، ۱۳۹۲.

[۱۱]سمیه مهریزی‌ثانی، دکتر زهرا رهبرنیا، «تأثیرات عکاسی بر تغییر نگرش در نقاشی»، نشریه‌ی ماه هنر، شماره ۱۸۱، صفحات ۴۷-۳۸، تهران، ۱۳۹۲.

[۱۰] سمیه‌مهریزی‌ثانی،«جایگاه‌تبلیغات درجلب گردشگر به یزد»‌، نشریه‌چیدمان، شماره۱، صفحات ۱۲۰-۱۱۶، یزد، ۱۳۹۲.

[۹]سمیه مهریزی‌ثانی، دکتر زهرا رهبرنیا، ۱۳۹۲، «تدوین مراحل طراحی تبليغاتی در اعلان»، نشریه‌ی چیدمان، شماره ۱، صفحات۸۱-۷۱، یزد، ۱۳۹۲.

[۸]سمیه مهریزی‌ثانی، دکتر محمد خزایی، «تاریخ‌نگاری هنر در فضای مجازی وب (جریان‌شناسی و ارزیابی)، مجله علمی-پژوهشی نگره، شماره ۲۹، دانشگاه شاهد، تهران، ۱۳۹۲.

[۷]سمیه مهریزی‌ثانی، دکتر محمد خزایی، «تداوم سیاست تبلیغات همترازی در فضای مجازی (تحلیل یک گفتمان تبلیغاتی همتراز)»‌، انجاماصلاحات، نشریه‌ی علمی-پژوهشی هنرنامه، دانشگاه هنر، تهران، ۱۳۹۴.

[۶]سمیه مهریزی‌ثانی، دکتر حسنعلی پورمند،«تأویل نقوش تزئینی مساجد ایران از دیدگاه اشراق (مطالعه موردی مسجد شیخ لطف‌الله و مسجد امام در دوره‌ی صفوی)»، چاپ در مجموعه چکیده‌ها و مقالات، همایش جایگاه و منزلت قرآن کریم در هنر اسلامی، تهران، ۱۳۹۱.

[۵] سمیه مهریزی‌‌‌‌، دکتر فرهاد مهندس‌پور، «تطابق متن و تصویر در نگاره‌های موجودات خیالی عجائب المخلوقات قزوینی (مطالعه موردی نسخه‌ی خطی مصور کتابخانه دانشگاه پرینستون)»، کتاب ماه هنر، شماره ۱۵۳، صفحات ۲۱-۱۰، تهران، ۱۳۹۰.

[۴] سمیه مهریزی‌ثانی، دکتر علی شیخ‌مهدی، دکتر رضا افهمی، «شیوه‌های تبلیغات در راستای تداوم نام تجاری (مطالعه‌ی موردی لوگوهای مناسبتی گوگل از ۱۹۹۹ تا ده جولای ۲۰۱۰ )»، همایش مدیریت تبلیغات، تهران، ۱۳۸۹.

[۳] سمیه مهریزی‌ثانی، «تاریخ طراحی گرافیک، نوآوری‌ها در وجوه ارتباطات بصری»، کتاب ماه هنر، شماره ۱۴۷، صفحات ۸۴-۷۶، تهران، ۱۳۸۹.

[۲] دکتر زهرا رهبرنیا، سمیه مهریزی‌ثانی، «راهبردهای تبلیغات در اعلان»، مجله‌ی علمی-پژوهش هنرهای زیبا، شماره۳۶، صفحات ۱۰۰-۸۷، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۷.

[۱] دکتر زهرا رهبرنیا، سمیه مهریزی‌ثانی، «تبیین مرزهای بین عکاسی واقع‌گرایانه، انتزاعی، و تجریدی»، مجله‌ی علمی-پژوهشی هنرهای زیبا، شماره۳۳، صفحات ۹۴-۸۵، دانشگاه تهران، تهران، ۱۳۸۷.

 

               مقــــا‌لات در مرحله‌ داوری  

[۷]سمیه مهریزی‌ثانی، حسن محمودی، اثربخشی پیام تجاری در تابلوهای تبلیغاتی تعاملی (مطالعه موردی تبلیغات مک دونالد بر اساس مدل سلسله مراتبی «آیدا»)، کنفرانس ملی تبلیغات محیطی، دانشگاه علم و فرهنگ و سازمان زیباسازی شهرداری تهران، تهران، ۱۳۹۴.

[۶]سمیه مهریزی‌ثانی، حسن محمودی، اثربخشی تبلیغات محیطی تعاملی در ارتقای فرهنگ شهروندی (مطالعه فرایند ارتباطی در پنج تبلیغ آموزش فرهنگ شهروندی در امریکا)، کنفرانس ملی تبلیغات محیطی، دانشگاه علم و فرهنگ و سازمان زیباسازی شهرداری تهران، تهران، ۱۳۹۴.

[۵]سمیه مهریزی‌ثانی، راهبردهای خلاقانه تبلیغاتی در طراحی بیلبوردهای فرهنگی (معرفی پنج راهبرد اثربخش بومی)، کنفرانس ملی تبلیغات محیطی، دانشگاه علم و فرهنگ و سازمان زیباسازی شهرداری تهران، تهران، ۱۳۹۴.

[۴]سمیه مهریزی‌ثانی، مطالعه تطبیقی سپهرهای اطلاعاتی، ارتباطی و زیستی وب از منظر زیبایی‌شناسی، مجله علمی‌-پژوهشی فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات، تهران.

[۳]سمیه مهریزی‌ثانی، سیر تـحول معیارهای زیبایی‌شناسی از منظر زیستی (از افلاطون تا معاصر)، مجله نامه هنر، تهران.

[۲] سمیه مهریزی‌ثانی، «تبیین مبانی حکمی هنر اشراقی (از دیدگاه سهروردی)».

[۱] سمیه مهریزی‌ثانی، «نقش‌مایه‌های ایرانی در طراحی نشان‌واره‌های دولتی (دوره‌ پهلوی و پس از انقلاب)».

                کنــــــــــــفرانس‌های ملــی  

[۳] ارائه مقاله، با موضوع «تبیین مبانی خلاقانه در جهت تداوم برند»، کنفرانس ملی تبلیغات، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، ۱۳۹۴.

[۲] ارائه مقاله به‌صورت پوستر، با موضوع «تأویل نقوش تزئینی مساجد ایران از دیدگاه اشراق»، همایش جایگاه و منزلت قرآن کریم در هنر اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، سالن جابربن حیان، تهران، ۱۵ اسفند ۱۳۹۱.

[۱]ارائه مقاله به‌صورت شفاهی، با موضوع «شیوه‌های تبلیغات در راستای تداوم نام تجاری»، اولین کنفرانس مدیریت تبلیغات، دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش‌های بین‌المللی، تهران، ۱۰ مرداد ۱۳۸۹.

 

                کنـفرانس‌های بین‌الـمللی  

[5] Poster presentation, Title: “Change the Human Natures in the Biosphere Web”, International Conference on Web Research (ICWR), Tehran, Iran, 2015 April 15-16.

[4] Oral presentation, Title: “The Role of Cultural Differences in Audience Interaction with Website (Case study Germany, Russia and China)”, International Conference on Web Research (ICWR), Tehran, Iran, 2015 April 15-16.

[3] Oral presentation, Title: “Myths of Global Virtual Network (Based on Theory of Mythological Analysis Strauss)”, International Conference on Web Research (ICWR), Tehran, Iran, 2015 April 15-16.

[2] Accepted, Title: “Advertising Strategies in Brand Establishment”. Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, United States , 2013 January 14.

[1] Accepted, Title:“The Motif of Humanities in Talisman and its Reflection on the Contemporary Graphic of Iran”, Asian Conference on Arts and Humanities, Osaka, Japan, 2013 April 4-7.

 

               آثار منتشر شده در کتاب  

[۵] خارج از قاب، مجموعه عکس، مشهد، ایران، ۱۳۹۴.

[۴] عکاسی، برشی از زمان و مکان، انتشارات ری را، تهران، ایران، ۱۳۹۳.

[۳] سومین دوسالانه بین‌الـمللی گرافیک جهان اسلامی، فرهنگستان هنر، انتشارات نظر، تهران، ایران ۱۳۸۸.

[۲] پنجمین کتاب سال گرافیک دانـشجویی، انتشارات رسم، تهران، ایران، ۱۳۹۰.

[۱] دومین جشنواره‌ی بین‌الـمللی هنر مقاومت، انـجمن هنرهای تـجسمی، تهران، ایران، ۱۳۹۰.

 

             کتب در دست انتشار  

 • سمیه مهریزی‌ثانی، حسن محمودی، برندینگ شخصی، مرحله مطالعات مقدماتی، ۱۳۹۳.

 

               سوابــــــــــق تدریس  

 • مدرس «گرافیک و هنر جدید»،مرکز آموزش عالی فردوس،گروه گرافیک، مشهد، ایران، ‌۱۳۹۳.
 • مدرس «کارگاه ارتباط تصویری ۴ (گرافیک محیطی)»، دانشگاه آزاد واحد شرق، گروه گرافیک، تهران، ایران،۱۳۹۰.
 • مدرس «تصویرسازی»، دانشگاه فرهنگ و هنر،گروه گرافیک، مشهد، ایران، ‌۱۳۸۸.
 • مدرس «عکاسی تخصصی»، دانشگاه الزهراء، گروه گرافیک، تهران، ایران، ۱۳۸۷.

              تـجربــــــه‌های کاری  

 • استاد داور پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد، ۱۳۹۳ تا کنون.
 • پژوهشگر، مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره، ۱۳۹۲- تا کنون.
 • همکاری به‌عنوان پژوهشگر، فصلنامه تخصصی عکس و گرافیک چیدمان، ۱۳۹۲-تا کنون.
 • مشاور تبلیغات و تـحقیقات بازاریابی برندهای داخلی، ۱۳۹۲-تا کنون.
 • طراح گرافیک آزاد، سال ۱۳۸۰-تاکنون.
 • عضو هیات مدیره و مدیر تبلیغات شرکت کشاورزی باغستان کشت، ۱۳۷۷-تاکنون.
 • طراحی و اجرای هویت سازمانی و گرافیک محیطی، مهد کودک تهران، ۱۳۸۹.
 • طراحی و اجرای هویت سازمانی و گرافیک محیطی، رستوران تهران بزرگ، ۱۳۸۹.
 • طراحی و اجرای لوگو و اوراق اداری، شرکت مهندسی باره‌سازان طوس، ۱۳۸۸.
 • طراحی و اجرای لوگو و اوراق اداری، شرکت نورباران مهر طوس، ۱۳۸۸.
 • عضو هیات مدیره و و مدیر تبلیغات شرکت ستاره‌باران کیش، ۱۳۸۰.

 

 

                دانـشجـــــــو‌یان  

 • استاد راهنما نظری و عملی، عنوان پایان‌نامه: راهبردهای تبلیغاتی در طراحی گرافیک تابلوهای شهری آموزش فرهنگ شهروندی (مطالعه موردی تبلیغات عکس­محور در حوزه ترافیک و حمل و نقل شهر تهران ۱۳۹۳-۱۳۸۷)،پروژه عملی: طراحی بیلبورهای فرهنگی عکس‌محور در حوزه ترافیک و حمل و نقل شهر تهران، رشته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ۱۳۹۴.
 • استاد راهنما نظری و عملی،عنوان پایان‌نامه: کمينه‌گرايی در طراحی وب‌گاه‌های تجاری (مطالعه موردی چهار برند جهانی در حوزه تکنولوژی)، پروژه عملی: طراحی وبگاه یک برند در حوزه تکنولوژی با رویکرد کمینه‌گرایی، رشته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ۱۳۹۴.
 • استاد راهنما نظری و عملی، عنوان پایان‌نامه: کاربرد روش بصری‌سازی تحلیلی در طراحی نگاره‌های اطلاع‌رسان چاپی معاصر (مطالعه موردی نگاره‌های اطلاع‌رسان آموزش در حوزه پزشکی و سلامت ایران)،پروژه عملی: طراحی ده نگاره اطلاع‌رسان آموزشی در مورد اطلاعات پزشکی جهت خود مراقبتی، رشته ارتباط تصویری، کارشناسی ارشد، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ۱۳۹۴.
 • استاد راهنما نظری و عملی، پایان‌نامه، عنوان پایان‌نامه: روش‌های دستیابی به عکاسی انتزاعی، پروژه عملی: ارائه آثار به روش عکاسی انتزاعی، رشته ارتباط تصویری، ۱۳۹۳.
 • استاد راهنما نظری و عملی، پایان‌نامه، عنوان پایان‌نامه: عکاسی فتومونتاژ در اعلان‌های میشل باتوری،پروژه عملی: طراحی ده اعلان تئاتر به شیوه فتومنتاژ، رشته ارتباط تصویری، ۱۳۹۳.

 

               فعـا‌لیت‌های فرهنگی و هنری  

 • دعوت یا حضور در مجامع هنری، نـمایشگاه‌ها و جشنواره‌های متعدد داخلی و بین‌الـمللی از جمله:
 • نمایشگاه گروهی عکس، خارج از قاب، مشهد، ۱۳۹۴.
 • راهیابی و نمایش یک اثر در دومین جشنواره بین‌الـمللی هنر عکاسی ال آرژانتینو، آرژانتین، ۲۰۱۴.
 • راهیابی و نمایش یک اثر در جشنواره بین‌الـمللی عکاسی لایز، مصر، ۲۰۱۴.
 • دعوت به‌عنوان سخنران از سوی دانشگاه لویسویل (University of Louisville)، موضوع راهبردهای تبلیغاتی در توسعه برند، هاوایی، ایالات متحده آمریکا، ۲۰۱۳.
 • دعوت به‌عنوان سخنران از سوی دانشگاه اوزاکا، موضوع کابرد عناصر گرافیک سنتی ایران در آثار گرافیک مدرن، ژاپن، اوزاکا، ۲۰۱۳.
 • شرکت در چندین جشنواره‌ی هنری و نمایشگاه جمعی در تهران و مشهد، ۱۳۷۸ تا کنون.
 • برگزاری نـمایشگاه انفرادی عکس و هنر مفهومی،از بهشت رانده شده، نگارخانه فردوسی، جهاد دانشگاهی، سه‌راه ادبیات،مشهد، خرداد ۱۳۹۳.
 • نمایش دو اثر در بخش جنبی چهارمین جشنواره‌ی ملی خلیج فارس، فرهنگسرای پردیس، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۰.
 • خرید دو اثر پوستر، توسط موزه دفاع مقدس، تهران، ۱۳۹۰.
 • راهیابی و نمایش سه اثر در دومین جشنواره‌ی بین‌المللی هنر مقاومت، انجمن هنرهای تجسمی، تهران، موزه صبا، ۱۳۹۰.
 • نـمایش یک اثر در نمایشگاه گروهی پوستر صلح، تهران. (در چند مکان تفاوت تکرار شد)، ۱۳۹۰.
 • شركت در نمایشگاه عكاسی معنویت در معماری، نگارخانه‌‌ خانه عكاسان حوزه هنری، تهران، اردیبهشت ۱۳۹۲.
 • شركت در بخش جنبی سومین دوسالانه بین المللی گرافیک جهان اسلام، مؤسسه صبا، تهران، آبان ۱۳۸۸.
 • نـمایشگاه گروهی، توانـمندی‌های آموزشکده‌ها، تهران و مشهد، ۱۳۷۹.
 • نـمایشگاه گروهی، برگزیده‌ی آثار هنرستان رضا عباسی، نگارخانه میرک، مشهد، ۱۳۷۷.

 

               شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی  

 • کارگاه آموزشی مدیریت تبلیغات، کنفرانس ملی مدیریت تبلیغات، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت، تهران، به مدت ۱۰ ساعت،۱۳۹۴.
 • Workshop on Introduction to Techniques &Tools for User Research in Web, International Conference on Web Research (ICWR), Tehran, Iran, 2015.
 • Workshop on Web Data Scraping and Mining With Python, International Conference on Web Research (ICWR), Tehran, Iran, 2015.
 • Workshop on Cognitive Walkthrough for evaluating Websites and Web-based Applications, International Conference on Web Research (ICWR), Tehran, Iran, 2015.
 • دوره آموزشی عکاسی پرتره، سازمان امور سینمایی و سمعی و بصری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انـجمن سینمای جوان، نـمره ۱۹/۵، مشهد، ایران، ۱۳۹۳.
 • English language Courses to Advanced Level, British Council, Kuala Lumpur, Malaysia, For 5 Semesters, 2013.
 • کارگاه آموزشی حمل و نقل در توزیع، کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور، مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۸۹.
 • کارگاه آموزشی تحقیقات بازار در توزیع، کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور، مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی ، تهران، ایران، ۱۳۸۹.
 • کارگاه آموزشی مدیریت پخش، کنفرانس مدیریت نظام توزیع و پخش کشور، مرکز همایش‌های دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، ۱۳۸۹.

               کسب هنر از محضر اساتید  

 • دوره خوشنویسی در محضر استاد علی اکبر اسماعیلی قوچانی ●آموختن نقاشی در نزد استاد محمد حسين ترمه‌چی ●فراگفتن چاپ دستی در نزد استاد حسین کلاقیچی گنجینه ●

 

               مها‌رت‌های نرم‌افزاری  

 • Microsoft Office ● Neo Office ● Open Office ● Free Hand ● Corel Draw ● Adobe Photoshop ● Adobe Light Room ● Adobe In Design ● Adobe Illustrator ● Adobe Dreamweaver ● Adobe Muse ●

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Last Update: 20 1 5   August ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


مطالب مرتبط

دیدگاه ها

- نظر دهید