عکس

محمد ستاری
عکاس
حمیدرضا گیلانی فر
عکاس
کیارنگ علائی
عکاس
سید مجید جلالیان
عکاس
محمد محمدزاده تیتکانلو
عکاس و نقاش
سیدمجتبی خاتمی
عکاس
نمایشگاه گروهی عکس "رسیدگی" در نگارخانه چهارسوق هنر
نمایشگاه گروهی عکس "رسیدگی" در نگارخانه چهارسوق هنر برگزار می گردد.